Ranebo naturskog

 

20130315-72

Runt Ranebo och Stora Holmevatten finns stora äldre barrskog, ädellövskog på rik mark och en rad skyddsvärda hotade arter. Skogarna är planterade kring 1900, men sedan återbeskogningen utfördes har de fått stå mer eller mindre orörda. En rad hotade och mindre vanliga svampar som kräver död ved finns i området. Området har en påtaglig vildmarksprägel, vilket gör att fågelarter som t.ex. tjäder, orre, järpe och mindre hackspett finns här.

Fakta
Bildat: 2001
Areal: ca 245 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Share Button
© 2011-2020 Nature Photography
Seo Packages
What is seo - seo tips